Show Ad

Tatil sahasi ve panoramik sanal tur


Contact tursanal
Phone: 5587448
Location : 360, Sanal tur, Turkey
Visit Website

INR 8.00

Küçüklerin istikballerini hesaba katt???m?z için fazla uzun süredir ev edinmeyi planl?yorduk. ?leriki y?llarda evlendikleri zaman kirac? olmalar?na gönümüz raz? de?ildi. senelerdir onlar için yapt???m?z birikimlerimizle onlara ev alman?n vakti gelmi?ti. Bundan bir kaç sene kadar önce de yine ev almaya karar vermi? daha sonra o?lumun yüksek okulu kazanmas? itibar?yla bir süreli?ine ertelemek zorunda kalm??t?k. O zamanlar da Bursa’ da türlü semtlerde aylar süren konut ara?t?rmas? yapm?? çok güzel ve ferah evler bulmu?tuk. O?lumun okulunu bitirmesine fazla az bir süre kala staj yapt??? istanbul da bulunan ünlü bir ?irketten i? teklifi de alm?? olmas? konut ara?t?rmalar?m?z? h?zland?rmam?zda çok etkili olmu?tu. Yapt???m?z birikimlerimizin üstüne biraz da borçlanarak çok rahatl?kla güzel bir daire alabiliriz. Biz bursada dü?ünürken i?i istanbul’da olabilece?i için biz de planlar?m?z? de?i?tirmi?tik. E?imle birlikte internetten konut ilanlar?n? incelemeye ba?lad?k. O?lumun ilk tercihi Anadolu yakas?yd?. Biz Anadolu yakas?ndan ev ilanlar?na bakarken o?lumda buldu?u evlerle ilgili ara?t?rmalar yap?yor bizi bilgilendiriyordu. Baz? ilanlar? yaln?zca resimlerinden inceliyor baz?lar?nda da daire aras?nda sanal tur yap?yorduk. Sanal tur ile evi görmek ad?na istanbul’a gitmemize gerek dahi kalmadan dairenin yap? giri?inden tutun da her m. karesini ad?m ad?m gezerek inceleme f?rsat? bulduk. Sanal tur ile gezmi? oldu?umuz daireyi e?imde ben de fazla be?endik. O?lumun da ?imdiye kadar gezdi?i bütün daireler içinden en çok be?endi?i daire bu bulundu?u ad?na e?imle beraber evi yak?ndan da görmek ve al?m sat?m i?lemlerini yapmak üzere istanbul’a do?ru yola ç?kt?k. Tek kelime ile kusursuz benimde tam istedi?im gibi bir daireydi. hemen konut sahibi ile bulu?up tüm prosedürleri tamamlad?k. O?lum bundan sonra konut sahibi de oldu?una göre i?e ba?lar ba?lamaz anne baba olarak hayalimiz onu iyi görmek.
    This ad has been viewed 372 times